π
lees, leer, doe, weet
Github

Licentie

Terug

Alle inhoud van project Onwijs is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/ om een kopie te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Creative Commons-Licentie