π
lees, leer, doe, weet
Github

PHP Basis: Overzicht

author(s):

Inhoudsopgave

Over deze reeks

Deze reeks onderwijsmateriaal richt zich op de basiskennis van het programmeren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de programmeertaal PHP. Veel kennis is prima te gebruiken in andere talen.

Overzicht van onderwerpen

Variabelen

$city = "Rome"

Datatypes

bool, integer, String

Arrays

Lijsten met waarden.

Een array is een datatype dat meerdere waarden in een variabele kan opslaan

Loops

for, foreach, while

If statements

if, elseif, else

Functions

Een stuk code vaker aanroepen

=, == of ===?

Operators: =, == en === en de omgekeerde: != en !==